2 a ấy đang Ủ Mưu

2 a ấy đang Ủ Mưu..❤️Suốt một đời lo lắng cho con.. Đến nay con vẫn chưa nên thân.. Trách ở bản thân con Dở.. Con cần thêm thời gian..Muốn trở thành con người mới thì phải bỏ hết cái cũ.. Thôi... Read More