Dành cho các bạn làm HR: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đang soạn Hướng dẫn về Báo cáo vốn nhân sự (Human…

Dành cho các bạn làm HR: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đang soạn Hướng dẫn về Báo cáo vốn nhân sự (Human Capital Reporting), trong đó có nhiều chỉ số quan trọng về mọi hoạt động của HR cũng như báo cáo mẫu, có thể tham khảo. Tài liệu đang được các quốc gia thành viên xem xét và bỏ phiếu.

5 thoughts on “Dành cho các bạn làm HR: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đang soạn Hướng dẫn về Báo cáo vốn nhân sự (Human…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *