Chúa ơi Thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian bông lúa vàng kết thành tấm bánh là thân con trở thành lễ vật nguyện dâng lênhy lễ toàn thêu

Chúa ơi ! Thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian …. bông lúa vàng kết thành tấm bánh là thân con trở thành lễ vật nguyện dâng lênhy lễ toàn thêu….????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *