sẽ là sự quyết định đúng đắn

❌ sẽ là sự quyết định đúng đắn. Thanh lọc và đào thải những người ỷ lại, lần này sẽ là bước ngoặt và quyết định mới
? TẬP TRUNG VÀO ĐẦU TƯ CHO NHỮNG NGƯỜI GIÁM ĐẦU TƯ VÀ THẬT SỰ TÂM HUYẾT
Lấy chất lượng ko lấy số lượng
ai sẽ cũng trang bước đến những miền đất hứa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *