FB vừa thay đổi lại thuật toán hiển thị bài viết theo thời gian tương tác gần nhất qua inbox

FB vừa thay đổi lại thuật toán hiển thị bài viết theo thời gian tương tác gần nhất qua inbox.
?Khách hàng đang sd công cụ inboxfb bên Bông hãy tận dụng cơ hội sử dụng tính năng nhắn tin hàng loạt để đẩy bài viết của mình lên trang của khách hàng nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *