Chuẩn bị 100 cho các chị em Giờ này mọi người đang làm gì thế

Chuẩn bị 100% cho các chị em. Giờ này mọi người đang làm gì thế ?
Mị đang ngồi nền nhà sắp xếp từ chi tiết nhỏ nhất cho mọi người đây.
Mọi thứ Hằng làm không giỏi nhưng vì hệ thống Hằng sẽ hoàn thiện từ từ. Ở đây, chúng ta làm mọi thứ không phải để thể hiện đúng không nào ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *