Cho đoàn tàu ra khơi Một công ty về Marketing một công ty về xuất nhập khẩu đang chuẩn bị những nhân sự HĐQT cuối cùng để ra khơi

Cho đoàn tàu ra khơi !
Một công ty về Marketing, một công ty về xuất nhập khẩu đang chuẩn bị những nhân sự HĐQT cuối cùng để ra khơi.
5 công ty, giải ngân mỗi công ty 300 triệu VND trong năm 2018, mục tiêu đã có, tiền đã đủ, chỉ chờ nhân duyên.
Những bước chậm, thật chậm cho mục tiêu 15.000 doanh nhân đến năm 2032 !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *