Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà missing onset days

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
[missing – onset days]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *