Nữ_thần_Tự_Do Mục đích đến New York là để gặp chị ngắm chị thư thái trong sự tự do và cũng là cái mà em hướng đến

#Nữ_thần_Tự_Do
?Mục đích đến New York là để gặp chị, ngắm chị thư thái trong sự tự do và cũng là cái mà em hướng đến. Còn sẽ gặp lại chị nhiều lần về sau, gần sát hơn và cũng sắp đến thời điểm đó rồi
?Về Việt nam fighting tiếp. Con đường em đang đi luôn luôn có lối mở để giúp được nhiều người hạnh phúc hơn. Chỉ cần thật sự muốn là được
?See Amway, See the World
#YouRNext
#ProsumerSuccess: cộng đồng tiêu dùng thông minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *