Lượm được câu chuyện này bên nhà Hiệu Minh

Lượm được câu chuyện này bên nhà Hiệu Minh. Găm vào đây để bạn bè cùng ngẫm:
Một lần nghe bà Ngoại trưởng Albright giải thích tại sao người biểu tình trên quảng trường Tahrir (Cairo) lại phản đối chính phủ “People are talking to their governments on 21st century technology, governments are listening on 20th century technology, and responding with 19th century ideas. – Dân chúng đang bàn về chính quyền bằng công nghệ thế kỷ 21, chính quyền nghe họ bằng công nghệ thế kỷ 20 và trả lời dân chúng bằng ý tưởng của thế kỷ 19”.
Để quá khứ, dù có vinh quang thế nào chăng nữa, gậm nhấm trong tâm và tầm của người lãnh đạo mà không biết vượt lên chính mình, không chịu đi theo tiếng gọi của thời cuộc với công nghệ thay đổi chóng mặt, thì sớm hay muộn cũng bị đào thải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *